Ochrana osobných údajov

Zhromažďovanie osobných údajov v KK SANEDOG

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných  údajov a GDPR, ktorý sa zavádza vo všetkých krajinách EU, vás informujeme o ochrane osobných údajov, ktoré zhromažďuje Kynologický klub SANEDOG vo svojich dokumentoch a na webových stránkach www.sanedog.sk.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, a ako s nimi zaobchádzame:
V súvislosti s činnosťou Kynologického klubu SANEDOG (ďalej len „klub“) zhromažďujeme osobné údaje, ktoré sú potrebné pre túto činnosť a pre propagáciu tohto klubu. Pod osobnými údajmi GDPR považuje informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo“. Osobné údaje, ktoré spracúvame, nám buď poskytujete priamo vy, alebo ich zhromažďujeme automaticky prostredníctvom našich webových stránok.

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete priamo:
Osobné údaje, ktoré nám poskytujete priamo, sa spracúvajú len na účely uvedené v tomto Ozname o ochrane osobných údajov. Niektoré vaše osobné údaje spracovávané v rámci štatistiky, propagácie klubu, výsledkov skúšok, zverejňovanie úspechov, členov klubu a výcvikových kurzov, a štatistického spracovania činnosti klubu. Osobné údaje, ktoré poskytnete v rámci prihlášok a administratívnych dokumentov klubu, nie sú nikdy povinné, ak nebude určené inak. Ak sa rozhodnete niektoré osobné údaje neposkytnúť, môže to mať dosah na služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Nižšie sú uvedené spôsoby, ako môžete osobné údaje poskytnúť, typy osobných údajov, ktoré môžete poskytnúť, a ako môžeme s osobnými údajmi zaobchádzať.

Postup pri prihlásení:
Pri prihlásení do klubu alebo na výcvik požadujeme vypísanie a zaslanie (odovzdanie) prihlášky do klubu alebo na výcvik. Tieto prihlášky sú uložené u funkcionára klubu. Prihláška do klubu alebo na výcvik je nevyhnutná. Prihlášky do klubu a na výcvik obsahujú osobné údaje, ktoré je potrebné vyplniť: vaše meno, dátum narodenia, adresa, číslo mobilného telefónu, e-mailová adresa. Pri spracovávaní informácií z aktivít klubu môžeme zverejniť aj vašu fotografiu.

Korešpondencia so servisom:
Môžete nás kontaktovať kliknutím na prepojenie, ktoré sú uvedené na webovej stránke. Takéto kontakty sú priamym spojením s konkrétnym  členom výboru alebo poverenou osobou. Takéto e-maily sa archivujú v mailových schránkach jednotlivých kontaktovaných osôb. Akékoľvek informácie poskytnuté v tejto súvislosti budú spracovávané a uchovávané za účelom zodpovedania vašich otázok a na správu našich záznamov. Tieto informácie môžu zahŕňať dátum a čas otázky/informácie, meno, e-mailovú adresu, predmet správy, odpoveď a dátum odpovede. Tieto osobné údaje môžeme zdieľať s osobami, ktoré by mohli zodpovedať vaše otázky či reagovať na vaše sťažnosti. Vyššie uvedené typy komunikácie sú nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytovať služby, reagovať na vaše podnety.

Ďalšie funkcie:
Osobné údaje z databáz môžeme využívať pre ďalšie aktivity, ktoré sú spojené s propagáciou klubu a kynológie všeobecne.
Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme automaticky:
Na webových stránkach môžeme niektoré informácie zhromažďovať automatizovanými prostriedkami. Osobné údaje zhromažďované automaticky sú spracovávané s cieľom poskytnúť vám informácie prostredníctvom webových stránok, zlepšiť naše webové stránky a poskytnúť vám tie najlepšie informácie a služby.

Nevyhnutné súbory cookies:
Využívame súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné na to, aby ste mali bezpečný prístup k webovým stránkam. Súbory cookies sú textové súbory obsahujúce malý objem informácií, ktoré sa ukladajú na vašom zariadení – a následne je možné mať k nim prístup prostredníctvom našich webových serverov. Prostredníctvom týchto súborov cookies sú ukladané/zhromažďované nasledujúce informácie: samostatné prihlasovacie dáta a identifikačné označenie relácie (na zapamätanie si vašich náležitostí počas relácie), afinita servera a overovacie údaje (na nadviazanie a udržiavanie komunikácie s najvhodnejšími servermi). Tieto súbory cookies sú odstránené, keď sa z webových stránok programu odhlásite alebo vypnete svoj webový prehliadač. Ak používate webové stránky programu, nemôžete na svojom zariadení ukladanie a prístup k týmto nevyhnutným súborom cookies zrušiť, pretože sú nevyhnutné na to, aby webové stránky fungovali.
Informácie, ktoré týmto spôsobom zhromažďujeme, nám napríklad odhalia, koľko používateľov navštívilo webové stránky a ktoré stránky si prezerali, či ste naše webové stránky navštívili už v minulosti alebo či nás navštevujete prvý raz, a pomáhajú nám zistiť, o ktoré funkcie by ste mohli mať najväčší záujem. Tieto informácie nám umožňujú neustále zlepšovať naše služby a poskytovať vám kvalitnejšiu používateľskú skúsenosť. Ak chcete súbory cookies na svojom prehliadači zakázať, dá sa to vo väčšine prehliadačov spraviť v sekcii „pomocník“ na paneli nástrojov, kde sa dozviete, ako zakázať prijímanie nových súborov cookies, ako byť informovaný o nových súboroch cookies a ako zrušiť používanie aktuálnych súborov cookies. Ak naše súbory cookies odmietnete, budete môcť aj naďalej používať webové stránky programu, ale môže sa stať, že niektoré jeho funkcie budete môcť používať len v obmedzenom rozsahu.
– Súbory denníka a IP adresy: Súbory denníka (tzv. log files) sú súbory webového servera (obsahujúce informácie ako napríklad meno domény alebo IP adresa, URL, stavové kódy http, webová stránka, z ktorej ste na naše stránky prišli, alebo dátum a dĺžka vašej návštevy), ktoré sa automaticky vytvárajú, keď používateľ internetu navštívi nejakú stránku. IP adresa je jedinečný identifikátor používaný niektorými elektronickými zariadeniami na vzájomnú identifikáciu a komunikáciu na internete. Keď navštívite webové stránky, môžeme zaznamenať IP adresu zariadenia, z ktorého sa pripájate na internet.

Vaše práva a možnosti výberu:
– Máte právo byť informovaný o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame, a získať k týmto svojim osobným údajom, vrátane fotografií, prístup pomocou kontaktných údajov, ktoré nájdete nižšie v časti Ako nás kontaktovať. Kedykoľvek môžete požiadať o opravu, alebo odstránenie svojich osobných údajov, ak sú nesprávne, nepresné alebo neaktuálne. Akúkoľvek vašu žiadosť o prístup, opravu alebo výmaz údajov vyriešime v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Ak nám poskytnete akékoľvek informácie alebo materiály týkajúce sa inej osoby, mali by ste mať istotu, že zdieľanie takých informácií alebo materiálov s nami, je v súlade s platnými zákonmi. Mali by ste informovať dotyčnú osobu o spracovaní jej osobných údajov a získať jej súhlas, ak to bude podľa platných zákonov nevyhnutné.
– Kedykoľvek zrušiť prijímanie našich oznámení na svoju e-mailovú adresu pomocou kontaktných údajov uvedených na webovej stránke.

Informácie, ktoré zdieľame:
Osobné údaje, ktoré o vás získavame, ďalej neodovzdávame ani ich inak nezdieľame, s výnimkou prípadov uvedených v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov.
Vaše osobné údaje, ktoré získavame, môžeme zdieľať s našimi strešnými orgánmi – ZŠK,  kynologické kluby, ktoré organizujú skúšky a iné kynologické akcie. Vaše osobné údaje môžeme ďalej zdieľať s našimi poskytovateľmi služieb, ktorých sme angažovali, aby poskytovali služby v našom mene, a v súvislosti s účelmi uvedenými v tomto oznámení. Patria medzi nich napríklad poskytovatelia zákazníckych služieb a spoločnosti zabezpečujúce koordináciu zasielania pošty. Týchto poskytovateľov služieb oprávňujeme na používanie alebo zdieľanie informácií len v miere, ktorá je nevyhnutná na poskytovanie služieb pre nás, alebo v miere, ktorú pripúšťa zákon. Od týchto poskytovateľov služieb požadujeme, aby sa  zaviazali k tomu, že budú chrániť súkromie a bezpečnosť osobných údajov, ktoré pre nás spracúvajú. Títo poskytovatelia služieb nemajú naše poverenie na to, aby používali alebo zdieľali informácie iným spôsobom, ako je nevyhnutné na poskytovanie služieb v našom mene alebo na splnenie požiadaviek právnych predpisov.
Niektoré vaše osobné údaje môžeme ďalej poskytovať v nasledovných prípadoch: ak to vyžaduje zákon alebo súdne nariadenie, ak sa domnievame, že je takéto poskytnutie nevyhnutné na zamedzenie škody alebo finančnej straty, alebo v súvislosti s vyšetrovaním podozrenia z podvodu alebo nezákonnej aktivity alebo v súvislosti s vyšetrovaním uskutočneného podvodu alebo nelegálnej aktivity.
Na webových stránkach môžu byť pre plnenie našich cieľov a z informačných dôvodov vložené prepojenia na iné webové stránky. Tieto webové stránky fungujú nezávisle od naśich webových stránok.  Odkazované webové stránky používajú vlastné vyhlásenia alebo zásady ochrany osobných údajov, takže dôrazne odporúčame, aby ste sa s nimi oboznámili, ak navštívite akúkoľvek webovú stránku, na ktorú odkazujeme.

Uchovávanie záznamov:
Uchovávame osobné údaje len tak dlho, ako je to nevyhnutné na splnenie účelu, na ktorý boli osobné údaje získané, ak platný zákon nevyžaduje alebo neumožňuje inak. Prijímame opatrenia na zničenie alebo trvalú deidentifikáciu osobných údajov, ak to vyžaduje zákon alebo ak osobné údaje naďalej nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané.

Zabezpečenie:
Používame administratívne, technické a fyzické ochranné prostriedky vytvorené na ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytujete alebo ktoré získavame, pred ich zničením, stratou, zmenou, prístupom, poskytnutím ďalej alebo použitím náhodným, nezákonným alebo neoprávneným spôsobom.
Aktualizácia tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov:
Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme pravidelne aktualizovať bez toho, aby sme vás o tom vopred informovali. Pri významných zmenách tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov však na webových stránkach programu zverejníme príslušné oznámenie.

Ako nás kontaktovať:
Ak si želáte získať prístup ku svojim osobným údajom, opraviť alebo odstrániť akékoľvek osobné údaje, ktoré sa týkajú vašej osoby, odvolať svoj súhlas s niektorými typmi spracovania osobných údajov,  odstrániť vašu e-mailovú adresu z našich adresárov alebo ak máte akékoľvek otázky či pripomienky týkajúce sa našich postupov v oblasti ochrany osobných údajov, obráťte sa na nás jedným z nasledovných spôsobov:
– kontaktovaním niektorého z členov výboru – kontakty sú uvedené na webovej stránke
– cez formulár na našej webovej stránke